دفتر مشق
اللهم عجل لولیك الفرج

دنیابا همه وسعتش خیلی کوچک است.

آنقدر کوچک که در دل دخترکی جا می شود و در دستان پدر بزرگ و مادر بزرگ قرار می گیرد.

دنیا آنقدر بزرگ است که فراموش می کنی شیطنت ها و سروصدا ها و شکستن های کودکی ات را

و آنقدر کوچک است که با نگاه به چشم های به خواب رفته عزیزانت همه فراموش شده ها را می بینی

آنقدر بزرگ است که دستان لرزان و پیر پدر بزرگ را نمی بینی

و آنقدر کوچک است که آخرین بار دستان بی جانی را در دست می گیری که دیگر نمی لرزند و تو تمام لرزیدن ها و پیرشدن ها و از پا افتادن ها را تنها با لمس دست های سرد و چشم های به خواب رفته برای همیشه پیدا می کنی.

برای همه پدربزرگ ها و مادر بزرگ های که رفتند و ما قدرشان را ندانستیم طلب مغفرت کنیم

و قدر پدر ها و مادرها و پدربزرگ ها و مادر بزرگ های که هستند را بدانیم

                               
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 3 آذر 1394 توسط اسلامی